Anyagi kultúra (material culture) – minden tárgyi lelet, melyből a korai társadalmak anyagi maradványai állnak
Archeomágneses keltezés (archeomagnetic dating) – alapja, hogy a Föld mágneses mezőjében az idők során bekövetkezett változások jól azonosíthatók például az égetett agyag tárgyakban rögzített remanens mágnesességből
Cenote – rituális kút, például Chichén Itza-ban a maják nagy mennyiségű kincset és szimbolikus tárgyat dobtak a kútba isteneik tiszteletére
Dendrokronológia (dedrochronology) – a fa évgyűrűinek vizsgálata; az évgyűrűk évente eltérő mértékben növekednek, melyből következtetni lehet az éghajlati változásokra és megbízható időrend alapjául is szolgálnak
Elektrolízis (electrolysis) – tisztítási módszer, mely során a leleteket vegyi oldatba helyezik, gyenge áramot vezetnek a lelet és az azt körülvevő fémrostély közé az oldatba, mire a korrozív sók a tárgyról a rostélyra vándorolnak az egyéb szennyező anyagokkal együtt, mely során a tárgy megtisztul
Elsődleges felderítés (ground reconnaissance) – az egyes régészeti lelőhelyek azonosítására szolgáló módszerek széles körének összefoglaló neve; ide tartoznak pl. az írott források, helyi folklór, legendák vizsgálata és a terepmunka
Emelt partok (raised beaches) – korábbi partvonalak maradványai, melyek rendszerint olyan folyamatok révén keletkeznek, mint az izosztatikus emelkedés vagy a tektonikus mozgások
Fajansz (faience) – üvegszerű anyag, amelyet először a predinasztikus Egyiptomban állítottak elő; porított kvarcból álló anyagmagot üveges alkáli mázzal vonnak be
Felderítő terepbejárás (reconnaissance survey) – a lelőhelyek meghatározásában használt módszerek széles köre a felszíni leletek regisztrálásától a természetes ásványi maradványok gyűjtéséig
Gyakorisági szeriáció (frequency seriation) – relatív keltezési módszer, amely elsősorban a leletek előfordulási gyakoriságának százalékos változását méri
Háromszögeléses mérés (triagulation/trilateration) – a leletek, illetve a tereptárgyak helyének meghatározását szolgáló mérési módszer, mely során két fix, ismert helyzetű ponthoz viszonyítva számoljuk ki egy harmadik, ismeretlen pont (pl. egy lelet egy pontja) helyét
Hipotetikus deduktív magyarázat (hypotetico-deductive explanation) – olyan magyarázati forma, melynek során először hipotézist állítanak fel, majd ebből dedukció útján vonnak le következtetéseket, amiket ezután régészeti adatokkal tesztelhetnek
Histográfiai megközelítés (historiographic approach) – az okfejtés elsősorban a hagyományos, leíró történeti keretek felhasználásán alapuló módja
Idealisztikus magyarázat (idealist explanation) – olyan megközelítés, amely különösen nagy hangsúlyt helyez a vizsgált eseményhez vezető történelmi körülmények – elsősorban a kor emberének gondolatvilágának és indítékainak –vizsgálatára
Jellegzetesség/attribútum (attribute) – egy lelet olyan alapvető vonása, amelyet nem lehet már kisebb csoportokra osztani; az alábbi attribútumok vizsgálata a jellemző: forma, stílus, díszítés, szín és nyersanyag
Karakterizáció (characterization) – olyan vizsgálati módszer, aminek segítségével azonosítani lehet a kereskedelmi cikkek nyersanyagát és azok származási helyét
Kontextuális szeriáció (contextual seriation) – a relatív keltezés egyik módja, mely során a leleteket bizonyos leletkörnyezetben együttes előfordulásuk gyakorisága szerint osztályozzák
Kopogó szonár (pinger) – víz alatti kutatóberendezés, amely nagyobb hatósugarú, mint az oldalpásztázó szonár, és akár 60 méteres tengerfenék alatti mélység vizsgálatára is képes
Kosaras ballon – a leletek felszínre emelését szolgáló levegővel töltött ballon, melynek alsó részére a leletek számára kosarat, vagy egyéb, a leletek tárolására alkalmas tárgyat erősítenek
Kulturális emlék kezelése, menedzselése (cultural resource management) – a régészeti örökség védelme a lelőhely megőrzésével, illetve leletmentő ásatásokkal; a múlt értékeinek megóvására való törekvés az elfogadott törvények keretei között
Kulturális-történeti megközelítés (cultural-historical approach) – a régészeti értelmezés egyik lehetséges módja, amely a hagyományos történeti megközelítési módot használja (ebben a nagy részletességgel tanulmányozott egyedileg jellemző körülményekre, illetve az induktív érvelésre fektet nagy hangsúlyt)
Kutatástervezés (research design) – a régészeti kutatás szisztematikus megtervezése; a terv részei általában: 1. az adott kérdés megválaszolására szolgáló stratégia megalkotása, 2. a leletek összegyűjtése és feljegyzése, 3. az adatok rendszerezése, értékelése és magyarázata, 4. az eredmények közzététele
Leletegyüttes (association) – egy lelet együttes előfordulása más régészeti maradványokkal, rendszerint ugyanabban a közegben
Leletkörnyezet/kontextus (context) – egy lelet környezete általában a közvetlen közegből, a megtalálási helyéből és más leletekkel alkotott leletegyütteséből áll
Leletmentés (salvage/rescue archeology) – régészeti lelőhelyek városfejlesztési vagy egyéb munkák előtti azonosítása és kutatása
Lelőhely (site) – az emberi tevékenység eredményeként létrejött leletek, régészeti emlékek, építmények, szerves és környezeti maradványok térben elkülönülő csoportja
Mátrix (matrix) – az a fizikai közeg, amelybe a leletek beágyazódtak, vagy amely tartja őket
Oldalpásztázó hangradar (sidescan sonar) – a víz alatti régészet egyik legfontosabb kutatási eszköze, ez adja a legszélesebb képet a tengerfenékről; egy akusztikus szondát engednek le a hajótest mögé, amely legyező alakban terjedő hanghullámokat bocsájt ki és a visszaverődő hanghullámokat egy elektroakusztikus átalakító (transzduktor) veszi és egy forgódobon rögzítve grafikus képet készít a tengerfenékről
Presztízsjavak (prestige goods) – olyan kereskedelmi javak korlátozott köre, amelyeknek a társadalom nagy tekintélyt vagy értéket tulajdonít
Proton magnetométer (proton magnetometer) – a felszín alatti felderítésben használt berendezés, amely a kutatóhajó után vontatva jelzi a Föld mágneses mezejének változásait, a Föld mágneses terét megzavaró vas- és acéltárgyakat
Radiokarbon keltezés (radiocarbon dating) – abszolút keltezési módszer, amely a radioaktív szénizotóp bomlását méri a szerves anyagokban
Relatív keltezés (relative dating) – egy időrendi sorozat megszabott időskálához való viszonyítás nélküli kialakítása, pl. leletek tipológiai sorozatba rendezése vagy szeriációja
Régészet (archeology) – az antropológia egyik területe, amely az emberi múltat tárgyi leletanyagán keresztül vizsgálja
Régészeti jelenség (feature) – nem hordozható lelet
Rétegtan (stratigraphy) - =sztratigráfia; a rétegződés vizsgálata és felhasználása; gyakran használják relatív keltezésre, hogy képet alkothassanak a tárgyleletek időbeli sorozatáról
Rétegződés (stratification) – rétegek (sztrátumok) egymás fölé rakódása; egymást követő soruk relatív keltezési sorozatot adhat, amelyben a legkorábbi emlék legalul, a legkésőbbi pedig legfelül található
Szeizmikus reflexiós szelvényezés (seismic reflection profiler) – víz alatti kutatásokra szolgáló akusztikus berendezés, amely a víz alá merült terepformák felderítésére a visszhang elvét használja; 100 méteres vízmélység esetén a módszer 10 méterrel hatol a tengerfenék alá; hangimpulzusokat bocsát ki, melyek visszaverődnek a tengerfenék alá temetődött tárgyakról
Szeriáció (seriation) – relatív keltezési módszer, amely során a leletegyüttesek és leletcsoportok időrendi sorrendjét az egymáshoz legjobban hasonlító darabok egymás mellé helyezésével állapítják meg; két típusa ismert: a gyakorisági- és a kontextuális szeriáció
Szivattyú – az üledék eltávolítására használhatóak a szivattyúk, melyek átmérője általában 2-4-6 inch között van, de létezik 10 inches változata is
Tárgyi lelet (artifact) – minden hordozható tárgy, amelyet ember készített, használt, illetve megváltoztatott
Tipológia (typology) – leletek módszeres típusokba rendezése közös jellegzetességeik alapján
Típus (type) – leletek csoportja, amelyet jellegzetességeik következetes csoportosítása határoz meg
Visszhangszondázás (echo-sounding) – víz alatti akusztikus felmérési módszer, amelyet a tengerbe süllyedt parti síkságok és más elborított földterületek feltérképezésére használnak
Víz alatti felderítés (underwater reconnaissance) – a víz alatti felderítés geofizikai módszerei között szerepel a proton magnetométer (a hajó után vontatva érzékeli a vas- és acéltárgyakat, amelyek megzavarják a Föld mágneses mezejét), az oldalpásztázó hangradar (legyező alakban szórva a hanghullámokat grafikus képet készít a tengerfenéken lévő tárgyakról), a tengerfenék alatt pásztázó hangradar (hangimpulzusokat bocsájt ki, melyek a tengerfenék alatt eltemetett tárgyakról visszaverődnek)